[STBI-30-03-2017] Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh

Người trình bày: Th.S Phạm Trần Hải – Phó Trưởng phòng nghiên cứu quản Lý đô thị

Viện Nghiên cứu phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: phamtranhai@yahoo.com

Thời gian: 11h thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2017

Tóm tắt:

Quy hoạch chung xây dựng trong hệ thống quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh” là một nội dung được Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm làm rõ vai trò của quy hoạch xây dựng trong tổng thể hệ thống các quy hoạch theo quy định pháp luật Việt Nam nói chung cũng như vai trò của quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể hệ thống các quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là một vấn đề mang tính thời sự và là chủ đề tranh luận gần đây (liên quan đến dự thảo Luật Quy hoạch) do sự khác biệt về quan điểm giữa Việt Nam và các quốc gia khác, giữa các Bộ ngành liên quan, giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch ở Việt Nam.

Tải bài trình bày

Translate »