[STBI-19-11-2015] Yếu tố cá nhân và gia đình quyết định việc trao quyền ở người phụ nữ

bởi  TS. Lê Ngọc Uyển và ThS. Nguyễn Ngọc Danh

11h00, thứ Năm, 19-11-2015
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Tóm tắt

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong gia đình, trong cộng đồng và trong xã hội. Phụ nữ có thiên chức là sinh con và chăm sóc con nhỏ. Những nguồn lực mà họ có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ này sẽ quyết định việc phá vỡ vòng luẫn quẫn của nghèo đói từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên phụ nữ thường bị thiệt thòi hơn nam giới trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với các nguồn lực… Khi xã hội ngày càng phát triển thì phụ nữ phải được trao quyền và đầu tư nhiều hơn. Có như thế họ có thể phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc giảm nghèo. Trao quyền cho phụ nữ là một quá trình động diễn ra trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, gia đình/cá nhân, pháp lý, chính trị và tâm lý. Việc trao quyền của phụ nữ ngày càng được ưu tiên quan tâm trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Hơn nữa, việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là mục tiêu đứng thứ ba trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Xu hướng này đang dần chiếm tầm quan trọng trong việc liên kết một cách hợp lí và tích cực giữa sự nghèo khổ và không có được trao quyền, bởi vì không có khả năng cung cấp các nhu cầu cơ bản thì sẽ không có khả năng thực hiện những sự lựa chọn có ý nghĩa (Malhotra et al., 2002; Abdel Mowla, 2009). Mục tiêu của nghiên cứu tìm ra các yếu tốảnh hưởng đến mức độ trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu điều tra về nguồn lực hộ gia đình Việt Nam (VAHRS) năm 2012 để phát hiện các nhóm yếu tố cá nhân và gia đình ảnh hưởng đến việc trao quyền cho phụ nữ tại gia đình. Kết quả nghiên cứu giúp các cơ quan nhà nước xây dựng các chính sách phù hợp để thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, giúp họ phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong tham gia chính trị, kinh tế và việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực .

Người trình bày 

TS. Lê Ngọc Uyển hiện là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. TS. Uyển chuyên giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế phát triển.

ThS. Nguyễn Ngọc Danh là giảng viên tại Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. ThS. Danh hiện cũng đang là Nghiên cứu sinh tại Chương trình Pháp-Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Translate »