[STBI-15-10-2015] Vốn văn hóa và Phát triển kinh tế

by Dr. Nguyễn Hoàng Bảo

11h00, thứ Năm, 15-10-2015
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM

Tóm tắt chủ đề | Abstract

Văn hóa được xem là một nguyên nhân quan trọng lý giải thành công kinh tế của các quốc gia trên thế giới bên cạnh các giả thuyết về địa lý, may mắn, và thể chế. Văn hóa đặc trưng của một xã hội có thể xem là một nguồn lực hay vốn quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của xã hội đó. Các nhà nghiên cứu theo trường phái văn hóa sẽ tìm hiểu sự phát triển của các quốc gia dựa trên các phân tích kinh tế của nguồn lực này. Đây cũng chính là nội dung của hội thảo STBI lần này. Dr. Bảo sẽ trình bày cơ chế tác động của văn hóa đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong bối cảnh so sánh các vùng và châu lục khác nhau trên thế giới.

Người trình bày | Presenter 

TS. Nguyễn Hoàng Bảo hiện là Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM. Các nghiên cứu của TS. Bảo tập trung vào khía cạnh kinh tế vĩ mô ở quốc gia phát triển ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, TS. Bảo còn thực hiện các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế phát triển như chính sách giảm nghèo, hay các nguồn lực cho phát triển. Trong hội thảo STBI lần này, TS. Bảo sẽ trình bày một chủ đề nghiên cứu về vốn văn hóa và phát triển kinh tế, và đặc biệt thảo luận các ứng dụng cho bối cảnh phát triển ở Việt Nam.

Translate »