[3-11-2016] Góp ý đề cương luận án tiến sĩ

Ngày 3/11/2016 Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi góp ý đề cương luận án tiến sĩ cho 2 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

  • Lê Thanh Sơn “Vai trò của vốn con người đối với chiến lược và kết quả sinh kế của hộ gia đình nông thôn Việt Nam trong bối cảnh tổn thương: trường hợp thu hồi đất tại thành phố Cần Thơ.”
  • Nguyễn Thị Vân Anh “Việc tiếp cận giáo dục của trẻ em nhập cư Thành phố Hồ Chí Minh”

Buổi góp ý đề cương giúp Nghiên cứu sinh định đúng hướng đi và đúng tầm của nghiên cứu luận án tiến sĩ. Hội đồng góp ý đề cương có thể phát triển thành luận án tiến sĩ được không, và nên phát triển theo hướng nào. Các góp ý thông thường xoay quanh tính tầm mức và tính khả thi của các mục tiêu nghiên cứu, đánh giá chất lượng lược khảo cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu.

Translate »