Back

Tài liệu các môn học

Khóa học Đầu tư Tài chính bất động sản

Phần này bao gồm các tài liệu giảng dạy các môn học do giảng viên Khoa Kinh tế đảm nhiệm. Tài liệu các môn học có thể gồm các bài giảng, bài đọc thêm, bài tập, hay các nghiên cứu tình huống trong môn học. Đây là nguồn tư liệu cho học viên tìm hiểu, bổ sung và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực mình học tập và nghiên cứu. Giảng viên chịu trách nhiệm nội dung tài liệu các môn học được tải lên trang nhà này. Các tài liệu này mang tính phi thương mại và không nhằm mục đích đào tạo giáo dục từ xa.