Back

[STBI-03-09-2015] Do Firms Manipulate Real Operations to Cater to the Market: Growth Versus Margin Improvement

by Dr. Chau Duong

11:00 am, Thursday, 3-9-2015
Hall H.001, UEH School of Economics

Tóm tắt nghiên cứu | Abstract

“This paper presents evidence in line with the hypothesis that firms would engage in real earnings management to best cater to what the market is demanding. In particular, we find evidence that when the market is more sensitive to sales growth, firms would manage earnings upwards by changing sales policies to have larger sales. Meanwhile, when the market rewards firms with better profitability, there is evidence of an increase in real earnings management via overproduction and cutting down discretionary expenses, both of which would enhance reported profitability.”

Người trình bày | Presenter

TS. Chau Duong (Dương Minh Châu) hiện là giảng viên chính tại Trường Kinh doanh Royal Docks, Đại học East London. TS. Duong nghiên cứu chuyên về tài chính hành vi, kế toán thị trường, tài chính doanh nghiệp, quản lý thu nhập, và định giá chứng khoán. TS. Duong đã có những nghiên cứu xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, và kế toán, chẳng hạn như European Journal of Finance. TS. Duong nhận bằng PhD về tài chính và kế toán tại Đại học Kent vào năm 2011.

Dr. Chau Duong is currently senior lecturer at Royal Docks Business School, University of East London. His research interests include behavioral finance, market-based accounting, corporate finance, earnings management and security valuation. Duong has published some studies in academic journals such as European Journal of Finance. Duong awarded the PhD degree in finance and accounting from University of Kent in 2011.