thangvt-s

Võ Tất Thắng

Quá trình đào tạo 

 • 2000: Cử nhân – Kinh tế học – Đại học Kinh tế TPHCM 
 • 2004: Thạc sĩ – Kinh tế Phát triển – Đại học Kinh tế TPHCM 
 • 2016: Tiến sĩ – Kinh tế – Đại học Quốc Gia Úc (ANU). Tên luận án: Mức độ tổn thương và phúc lợi của các hộ gia đình  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 • Quản lý nước để phát triển bền vững: Lý thuyết, thực tiễn và ứng dụng chính sách cho nông thôn Việt Nam 

Đang thực hiện | Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế | Chủ nhiệm đề tài 

 • Vai trò của vốn xã hội với mức độ tổn thương của các hộ gia đình: Bằng chứng mới từ nông thôn Việt Nam 

Đang thực hiện | Tác giả 

 • Xây dựng quy trình lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc được thanh toán bảo hiểm của Việt Nam 

2016| Đề tài cấp Bộ Y tế | Thành viên trong nhóm có 2 tư vấn 

 • Thái độ ghét rủi ro và tác động của bảo hiểm y tế lên mức độ tổn thương của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam 

2015 | Đề tài Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả 

 • Tính dễ tổn thương của các hộ gia đình do mức độ thỏa dụng thấp và cách đối phó với rủi ro ở nông thôn Việt Nam 

2014 | Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả 

 • Đo lường mức độ tổn thương dẫn đến nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam 

2013 | Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả 

 • Tác động của bảo hiểm y tế lên việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sinh sản ở Indonesia 

2012 | Đề tài Trường đại học Quốc gia Úc | Tác giả 

 • Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói và đề nghị giải pháp giảm nghèo ở các tỉnh Đông Nam Bộ 

2004 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên nghiên cứu, cùng với chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trọng Hoài. 

 • CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 
 • Nghiên cứu tình huống dành cho Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Việt Nam (2 bài) 

2009 | Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia 

 • Dự báo những thay đổi quan trọng của kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng năm 2008 

2009 | Economic Review, Đại học Mở 

 • Giáo trình Kinh tế phát triển (Chương 5, 7 và 12) 

2007 | Nhà xuất bản lao động 

 • Tác động của cam kết WTO lên nông nghiệp và nông thôn Việt Nam 

2007 | Tạp chí Phát triển kinh tế, Đại học Kinh tế 

 • Xé rào ưu đãi đầu tư trong bối cảnh mở rộng phân cấp đầu tư ở Việt Nam: Sáng kiến hay lợi bất cập hại? 

2007 | Ấn phẩm của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) 

 • Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam: Rào cản thực tế và đề nghị chính sách 

2005 | Tạp chí Phát triển kinh tế, Đại học Kinh tế 

Translate »