oanhnth-s

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Quá trình đào tạo 

  • 2006: Cử nhân – Đại học Ngoại thương 
  • 2010: Thạc sĩ – Kinh tế Phát triển – Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP)  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

Research Member | This project was granted by Development Research Center of Canada (IDRC) and coordinated by Center for Analysis and Forecasting of Vietnamese Academy of Social Sciences. 

  • The effect of technological equipment from Japan on the performance of Vietnamese manufacturing enterprises 

Research Leader | This project was granted by Sumitomo Foundation. 

  • Impact Evaluation of Training on Firms’ Performance – The Case of the Small and Medium Enterprises in Vietnam 

2015 | Nguyen Khanh Duy, Pham Tien Thanh, Nguyen Thi Hoang Oanh, Nguyen Duy Tam, Truong Thanh Vu | Mediterranean Journal of Social Sciences, (in Italy) 

  • Impact Evaluation of Training on Productivity of the Small and Medium Enterprises in Vietnam 

2015 | Nguyen Khanh Duy, Nguyen Thi Hoang Oanh | Asian Social Science, (in Canada) 

2013 | Nguyen Khanh Duy, Nguyen Thi Hoang Oanh, Pham Tien Thanh, Nguyen Duy Tam, Truong Thanh Vu | Journal of Economic Development, (in Vietnam) No.215 

Translate »