Lê Ngọc Uyển

Lê Ngọc Uyển

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2004 – Tiến sĩ | Kinh tế Quản lý và Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân | Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Một số giải pháp phát huy lợi thế, khắc phục bất lợi đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập.”
 • 1997 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Mobilisations investment capital for economic growth in HCM city”
 • 1996 – Thạc sĩ | Tài chính | Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Một số giải pháp huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.”
 • 1987 – Cử nhân | Quản lý và Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân | Đại học Kinh Tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu” | 2004 | Tạp chí Phát triển kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Một số vấn đề thực tế và bài học kinh nghiệm thực hiện tự do hóa tài chính ở một số nước đang phát triển.” | 2000 | Tạp chí Phát triển kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Export of rice from Việt nam” | 2001 | Economic development review
 • “Process of reforming trade policy in Vietnam.” | 2001 | Economic development review

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Sách Bài tập Kinh tế Phát triển” | 2012 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Giáo trình Phân tích lợi ích-chi phí” | 2012 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Giáo trình Kinh tế phát triển” | 2012 | NXB Lao động
 • “Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế tài nguyên và môi trường.” | 2007 | NXB Đại học Mở TP.HCM
 • “Giáo trình Kinh tế phát triển – Lý thuyết và thực tiển” | 2006 | NXB Thống kê TP.HCM
Translate »