thinhhv-s

Huỳnh Văn Thịnh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 2000 – Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Colombo – ISS Sri Lanka | 
  • 1996 – Thạc sĩ | Kinh tế học | Đại học Tổng hợp TP.HCM | 
  • 1990 – Cử nhân | Kinh tế học | Đại học Tổng hợp TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo trình, tài liệu tham khảo

  • “Kinh tế học Vi mô” | 2015 | Đại học Kinh tế TP.HCM
  • “Kinh tế học vĩ mô-Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập.” | 1997 | Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM
  • “Kinh tế học vĩ mô” | 1996 | Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM
  • “Kinh tế học vi mô- câu hỏi trắc nghiệm và bài tập” | 1995 | Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM
  • “Kinh tế học vi mô” | 1994 | Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM
Translate »