Back

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 – ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2022

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 27/5/2022 đến 30/5/2022

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2022.

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp.

www.student.ueh.edu.vn

Từ 27/5/2022 đến 05/7/2022

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 11/7/2022 đến 15/7/2022

 

Các Khoa đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (2 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa đào tạo)

Từ 08/8/2022 đến 16/10/2022

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2022

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2023

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 18/10/2022

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 18/10/2022 đến 28/10/2022

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, IC3, chứng chỉ GDQP tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 14/11/2022

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp; học kỳ doanh nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa, phòng Đào tạo

Ngày 14/11/2022

Hạn cuối phòng Đào tạo nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT.

Phòng QLKH-HTQT, Phòng Đào tạo

Từ 24/11/2022 đến 29/11/2022

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 07/12/2022

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 12/12/2022 đến 14/12/2022

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 28/12/2022

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên mục “ Giấy xác nhận – bảng điểm điện tử”.

Portal sinh viên

Từ 21/3/2023 đến 30/3/2023

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

(dự kiến)

Ban tổ chức lễ tốt nghiệp