Willingness to pay

« Back to Glossary Index

Sự sẵn lòng chi trả: số tiền tối đa người mua sẵn lòng trả cho một hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Translate »