Welfare

« Back to Glossary Index

Phúc lợi: trợ cấp của các chương trình chính phủ cho những người cần trợ giúp

« Back to Glossary Index
Translate »