Welfare economics

« Back to Glossary Index

Kinh tế học phúc lợi: môn học nghiên cứu cách thức phân bổ nguồn lực tác động đến phúc lợi kinh tế.

« Back to Glossary Index
Translate »