Vertical equity

« Back to Glossary Index

Công bằng dọc: ý tưởng cho rằng những người có khả năng đóng thuế cao hơn nên đóng thuế nhiều hơn

« Back to Glossary Index
Translate »