Velocity of money

« Back to Glossary Index

Vòng quay tiền: số lần tiền được thanh toán từ người này sang người khác.

« Back to Glossary Index
Translate »