Variable costs

« Back to Glossary Index

Chi phí biến đổi: những chi phí thay đổi theo sản lượng

« Back to Glossary Index
Translate »