Value of marginal product

« Back to Glossary Index

Giá trị sản lượng biên: sản lượng biên của một yếu tố đầu vào nhân với giá của sản phẩm đầu ra

« Back to Glossary Index
Translate »