Utility

« Back to Glossary Index

Độ thỏa dụng: số đo mức độ hạnh phúc hay thỏa mãn

« Back to Glossary Index
Translate »