Utilitarianism

« Back to Glossary Index

Chủ nghĩa thỏa dụng: triết lý chính trị cho rằng chính phủ nên tối đa hóa tổng mức thỏa dụng của các cá nhân trong xã hội

« Back to Glossary Index
Translate »