Unit of account

« Back to Glossary Index

Đơn vị tính toán: thước đo người ta sử dụng để báo giá và ghi nợ.

« Back to Glossary Index
Translate »