Unemployment rate

« Back to Glossary Index

Tỷ lệ thất nghiệp: phần trăm của lực lượng lao động chưa tìm được việc làm.

« Back to Glossary Index
Translate »