Transaction costs

« Back to Glossary Index

Chi phí giao dịch: các chi phí mà các bên phải gánh chịu trong quá trình thỏa thuận và thực hiện giao dịch

« Back to Glossary Index
Translate »