Trade surplus

« Back to Glossary Index

Thặng dư thương mại: mức vượt của xuất khẩu so với nhập khẩu.

« Back to Glossary Index
Translate »