Trade policy

« Back to Glossary Index

Chính sách thương mại: chính sách của chính phủ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia nhập khẩu hay xuất khẩu.

« Back to Glossary Index
Translate »