Trade deficit

« Back to Glossary Index

Thâm hụt thương mại: mức vượt của nhập khẩu so với xuất khẩu.

« Back to Glossary Index
Translate »