Trade balance

« Back to Glossary Index

Cán cân thương mại: còn gọi là xuất khẩu ròng, là giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu của một quốc gia.

« Back to Glossary Index
Translate »