Total revenue (in a market)

« Back to Glossary Index

Tổng doanh thu (thị trường): tổng số mà người mua trả và người bán nhận được từ một hàng hóa được tính bằng cách nhân giá của hàng hóa với lượng bán ra.

« Back to Glossary Index
Translate »