Total revenue (for firm)

« Back to Glossary Index

Tổng doanh thu (doanh nghiệp): số tiền mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán sản phẩm của mình

« Back to Glossary Index
Translate »