Total cost

« Back to Glossary Index

Tổng chi phí: giá trị thị trường của tất cả các yếu tố đầu vào mà doanh nghiệp dùng để sản xuất

« Back to Glossary Index
Translate »