Theory of liquidity preference

« Back to Glossary Index

Thuyết ưa thích thanh khoản, thuyết sở thích thanh khoản: lý thuyết của Keynes theo đó lãi suất điều chỉnh đề cầu tiền và cung tiền cân bằng.

« Back to Glossary Index
Translate »