Technological knowledge

« Back to Glossary Index

Kiến thức công nghệ: sự hiểu biết của xã hội về phương cách tốt nhất để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

« Back to Glossary Index
Translate »