Tax incidence

« Back to Glossary Index

Tác động thuế, phạm vi tác động thuế: cách thức theo đó gánh nặng của một loại thuế được chia sẻ giữa các thành viên trên thị trường.

« Back to Glossary Index
Translate »