Tariff

« Back to Glossary Index

Thuế quan: loại thuế đánh vào hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và được bán trong nước.

« Back to Glossary Index
Translate »