Surplus

« Back to Glossary Index

Thặng dư: tình huống mà tại đó lượng cung nhiều hơn lượng cầu.

« Back to Glossary Index
Translate »