Supply shock

« Back to Glossary Index

Sốc cung: một hiện tượng trực tiếp gây nên sự bóp méo chi phí của doanh nghiệp và giá cả, dịch chuyển đường tổng cung của nền kinh tế và do vậy dịch chuyển cả đường Phillips.

« Back to Glossary Index
Translate »