Supply curve

« Back to Glossary Index

Đường cung: đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa giá và lượng cung của một hàng hóa.

« Back to Glossary Index
Translate »