Sunk cost

« Back to Glossary Index

Chi phí chìm: những khoản chi phí đã bỏ ra và không thể thu hồi

« Back to Glossary Index
Translate »