Substitution effect

« Back to Glossary Index

Tác động thay thế: thay đổi trong tiêu dùng do thay đổi về giá làm cho người tiêu dùng dịch chuyển dọc theo đường bàng quan đến một điểm khác có tỷ lệ thay thế biên khác

« Back to Glossary Index
Translate »