Substitutes

« Back to Glossary Index

Hàng hóa thay thế: hai hàng hóa mà khi giá hàng hóa này tăng thì kéo theo tăng cầu hàng hóa kia.

« Back to Glossary Index
Translate »