Structural unemployment

« Back to Glossary Index

Thất nghiệp cơ cấu: dạng thất nghiệp xảy ra do số lượng công việc sẵn có trên các thị trường lao động không đủ để đáp ứng cho mỗi người có được một việc mà họ mong muốn.

« Back to Glossary Index
Translate »