Stock

« Back to Glossary Index

Cổ phiếu: một quyền hay một sự xác nhận sở hữu một phần doanh nghiệp.

« Back to Glossary Index
Translate »