Stagflation

« Back to Glossary Index

Đình lạm: thời kỳ vừa có hiện tượng sản lượng suy giảm và giá cả gia tăng.

« Back to Glossary Index
Translate »