Social insurance

« Back to Glossary Index

Bảo hiểm xã hội: chính sách của chính phủ nhằm bảo vệ các cá nhân chống lại rủi ro của những sự kiện không mong muốn

« Back to Glossary Index
Translate »