Signaling

« Back to Glossary Index

Cung cấp thông tin: hành vi của bên có đầy đủ thông tin cung cấp thông tin cá nhân cho bên thiếu thông tin

« Back to Glossary Index
Translate »