Shortage

« Back to Glossary Index

Sự thiếu hụt: tình huống tại đó số lượng cầu lớn hơn số lượng cung.

« Back to Glossary Index
Translate »