Shoeleather costs

« Back to Glossary Index

Chi phí mòn giầy: nguồn lực bị lãng phí khi lạm phát khuyến khích người ta giảm việc nắm giữ tiền của họ.

« Back to Glossary Index
Translate »