Screening

« Back to Glossary Index

Thẩm tra: hành vi của bên thiếu thông tin buộc bên có đầy đủ thông tin phải cung cấp thông tin

« Back to Glossary Index
Translate »