Scarcity

« Back to Glossary Index

Sự khan hiếm: bản chất có giới hạn của các nguồn lực của xã hội.

« Back to Glossary Index
Translate »