Sacrifice ratio

« Back to Glossary Index

Tỷ lệ hy sinh: số điểm phần trăm của sản lượng hàng năm phải mất đi nhằm cắt giảm mỗi điểm phần trăm lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »